Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy

Wyszukiwanie zaawansowane

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO) Centrum Usług Społecznych informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy reprezentowane przez Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy z siedzibą przy ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Maciej Chlebowski, Centrum Usług Społecznych, ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, lub email: chlebowski@it-systemy.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z:
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny,
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” Uchwała Nr 4705/2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2014 roku,
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym,
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 05.08.2022r. o dodatku węglowym,
 • Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
 • Ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,
 • Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu,
 • Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli Centrum, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; tj. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzeniu i obrony przed roszczeniami.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 6. Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy zobowiązuje się do zachowania poufności podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Chlebowski

Data wytworzenia:
01 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Maciej Chlebowski

Data publikacji:
01 lut 2024, godz. 20:42

Osoba aktualizująca informacje

Ilona Stefaniak

Data aktualizacji:
09 maj 2024, godz. 12:30